Sakramenty

Sakramenty

Chrzest święty

Chrzty w naszej parafii odbywają się w niedzielę, podczas Mszy świętej o godzinie 13.00 (w wakacje o godz. 11.30). 
Katechezy dla Rodziców i Chrzestnych przed udzieleniem dziecku Sakramentu Chrztu Świętego odbywają się w piątki o godz. 18.45, zgodnie z informacją przekazywaną podczas zapisywania dziecka do chrztu w kancelarii. Obecność na katechezie jest obowiązkowa. Prosimy o zapisywanie dzieci minimum trzy tygodnie przed planowanym chrztem.

Link do przebiegu liturgii chrzcielnej.

Dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu:

 1. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
 2. świadectwo ślubu kościelnego rodziców,
 3. dane o rodzicach bądź rodzicach chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania – nie zameldowania),
 4. zaświadczenia z parafii miejsca zamieszkania rodziców chrzestnych, potwierdzające, że są oni wierzącymi i praktykującymi katolikami i mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych.

Chrzestnymi mogą być ci, którzy:

 1. należą do Kościoła Katolickiego i prawo nie zabrania im pełnić tego zadania,
 2. ukończyli 16 rok życia,
 3. przyjęli trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i eucharystię,
 4. prowadzą życie zgodne z wiarą i zadaniem, jakie mają pełnić.

Chrzestnymi nie mogą być ci, którzy:

 1. żyją w związku (cywilnym) lub bez ślubu kościelnego,
 2. młodzież, która nie uczęszcza na katechezę,
 3. ten, kto nie przyjął sakramentu bierzmowania,
 4. obojętni religijnie, prowadzący gorszący tryb życia.

Statuty IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej 2003r. – Chrzest.

Statut 242. Właściwym miejscem przygotowania do Chrztu dziecka i jego sprawowania jest własna parafia.

Statut 245. Przed Chrztem dziecka rodzice i chrzestni powinni uczestniczyć w katechezie przygotowawczej, wprowadzającej w tajemnicę sakramentu i jego liturgię.

Statut 246. Dzieci ze związków niesakramentalnych chrzci się w parafii miejsca zamieszkania matki. Przed chrztem należy przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz kandydatami na chrzestnych, celem stwierdzenia, czy dziecko będzie wychowane w wierze katolickiej. Gdy istnieje uzasadniona nadzieja takiego wychowania, proboszcz wyraża zgodę na Chrzest, przyjmując od rodziców i chrzestnych rękojmie na piśmie sporządzone według ustalonego formularza. W wypadku rodziców lekceważących własny udział w sakramentach świętych, Chrzest należy odłożyć.

 Statut 251. Do pełnienia funkcji chrzestnego wymagane jest ukończenie 16 lat, przyjęcie Sakramentu Bierzmowania i życie zgodne z wiarą Kościoła.

Statut 252. Sprawdzenie, czy kandydat na chrzestnego spełnia przepisane prawem warunki, należy do jego proboszcza. On też wydaje stosowne zaświadczenie kandydatowi, gdy Chrzest odbywa się poza własną parafią.

Namaszczenie chorych

Do chorych naszej parafii udajemy się w każdą pierwszą sobotę miesiąca.
Chorych, których księża naszej parafii jeszcze nie nawiedzali, należy wcześniej zgłosić w kancelarii parafialnej. W czasie wizyty księdza, oprócz sakramentu namaszczenia chorych, istnieje możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i przyjęcia komunii świętej.

Mylne jest określenie sakramentu namaszczenia chorych, jako „ostatniego namaszczenia”. Sakrament ten bowiem, nie jest zastrzeżony jedynie na wypadek śmierci czy wyjątkowo ciężkiej choroby. Przyjmować powinno się go jako umocnienie w chorobie, szczególnie gdy człowiek czuje się osłabiony nie tylko fizycznie, ale i duchowo.

Bierzmowanie

Bierzmowanie to sakrament wtajemniczenia  chrześcijańskiego, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Przygotowanie do bierzmowania przewidziane jest zasadniczo dla uczniów klas ósmych i trzecich klas gimnazjum lub starszych.

Bierzmowanie może przyjąć osoba:

 1. wierząca,
 2. ochrzczona,
 3. praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, regularna modlitwa),
 4. żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu oraz katechezie szkolnej.

Niespełnienie powyższych warunków stawia pod znakiem zapytania zasadność przystępowania do bierzmowania.

Informacje dla kandydatów do bierzmowania – link.

I Komunia Święta

Dzieci ze szkół podstawowych naszej parafii do I Komunii Świętej przystąpią w klasie trzeciej (w maju 2019 roku). Aby uzyskać więcej informacji należy skontaktować się z katechetami w szkołach lub duszpasterzami w parafii i śledzić ogłoszenia duszpasterskie.

Małżeństwo

Każda para chcąca przystąpić do sakramentu małżeństwa powinna odbyć kurs przedmałżeński.

Katechezy przedmałżeńskie prowadzone są w naszej Parafii w niżej podanych terminach w sali parafialnej na przeciwko kościoła (ul. Jana Pawła II 8, wejście środkowe).

Terminy rozpoczęcia cykli katechez przedmałżeńskich w roku 2019:
Cykl I: 15.02.2019 piątek godz.: 19.00,
Cykl II: 26.04.2019 piątek godz.: 19.00,
Cykl III: 20.09.2019 piątek godz. 19:00.

Ważne linki:
1. Przygotowanie do małżeństwa – krok po kroku
2. Poradnie rodzinne w naszej diecezji
3. Liturgia sakramentu małżeństwa
4. Zbiór czytań ślubnych

_______________

S A K R A M E N T A L I A

Pogrzeb

Prosimy Rodziny, aby pogrzeb naszych Parafian odbywał się w Parafii zmarłego. Po zakończonych uroczystościach kapłan wraz z wiernymi idzie na cmentarz. Przypominamy, że na Mszę pogrzebową przychodzimy gotowi do przyjęcia Komunii św, czyli jesteśmy dzień wcześniej u spowiedzi.

Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi normami postępowania, obowiązującymi przy pogrzebie chrześcijańskim. Autorami tekstu są ks. dr Benedykt Glinkowski i ks. dr Aleksander Sobczak.

Pogrzeb chrześcijański nie udziela zmarłemu ani sakramentu, ani sakramentaliów; zmarły znajduje się już poza porządkiem ekonomii sakramentalnej. Pogrzeb jest jednak obrzędem liturgicznym Kościoła. Kodeks Prawa Kanonicznego zawiera podstawowe normy dyscyplinarne dotyczące pogrzebu, ale należy je również uzupełnić odpowiednimi normami liturgicznymi.

Obrzędy pogrzebu (Ordo Exsequiarum) liturgii rzymskiej proponują trzy formy pogrzebu, odpowiadające trzem miejscom ich sprawowania (dom, kościół i cmentarz). Bierze się również pod uwagę – dla rodziny ma to szczególne znaczenie – jakie są zwyczaje lokalne, czego wymaga kultura i pobożność ludowa.

Katechizm Kościoła Katolickiego zwraca uwagę na następujące elementy towarzyszące obrzędowi pogrzebu:

 1. pozdrowienie wspólnoty – obrzęd pogrzebu rozpoczynamy w duchu wiary, kierując do bliskich zmarłego słowa pocieszenia, a jednocześnie warto wykorzystać okazję na zwrócenie uwagi na to, co przekracza perspektywy „tego świata” i na doprowadzenie wiernych do prawdziwych perspektyw wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego;
 2. liturgia słowa – wymaga ona szczególnego przygotowania, tym bardziej, że w zebranej wspólnocie mogą znajdować się wierni, którzy rzadko uczestniczą w liturgii, a także ewentualni przyjaciele zmarłego nie będący chrześcijanami. Wygłaszana homilia nie powinna przypominać pochwalnej mowy pogrzebowej, lecz ukazywać misterium śmierci chrześcijańskiej w świetle Chrystusa Zmartwychwstałego;
 3. ofiara eucharystyczna – przez celebrację Eucharystii wspólnota wiernych, a szczególnie rodzina zmarłego uczy się żyć w łączności z tym, który „zasnął w Panu”, przyjmując Ciało Chrystusa, którego zmarły nadal jest żywym członkiem, modląc się za niego i z nim;
 4. pożegnanie zmarłego – żegnając zmarłego Kościół poleca go Bogu i to przede wszystkim należy podkreślić, a nie fakt, że „oddaje się go ziemi”.

Pogrzeb kościelny jest prawem każdego wiernego, który odchodzi z tego świata. Prawo do pogrzebu kościelnego na pierwszym miejscu przysługuje wszystkim wiernym zmarłym. 

Odnośnie samego sposobu grzebania, Kościół na pierwszym miejscu zaleca pochówek ciał do ziemi, nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej.

Miejsce pochówku

Nabożeństwo pogrzebowe za każdego wiernego winno być z reguły odprawione w jego własnym kościele parafialnym. Każdy jednak wierny albo ci, do których należy troska o pogrzeb zmarłego, mogą wybrać inny kościół na pogrzeb, za zgodą tego, kto nim zarządza, i po zawiadomieniu własnego proboszcza. Jeśli śmierć nastąpiła poza własną parafią i nie przeniesiono do niej zwłok ani nie został zgodnie z prawem wybrany inny kościół pogrzebu, nabożeństwo należy odprawić w kościele parafii, gdzie śmierć nastąpiła, chyba, że prawo partykularne wyznacza inny kościół.

Podobnie jak w przypadku nabożeństwa pogrzebowego, również odnośnie miejsca pochówku, każdemu wolno wybrać cmentarz pogrzebania, chyba, że prawo partykularne postanawia inaczej. Jeśli parafia posiada własny cmentarz, na nim powinni być grzebani wierni zmarli, chyba, że inny cmentarz został zgodnie z prawem wybrany przez samego zmarłego albo przez tych, do których należy zajęcie się pogrzebem zmarłego.

Odmowa pogrzebu kościelnego

Kodeks Prawa Kanonicznego określa wypadki, w jakich wierny zostaje pozbawiony prawa do pogrzebu kościelnego. Pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:

 1. notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy,
 2. osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej,
 3. inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.